Kalendarium

Kalendarz imprez

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE dotyczące konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Załączniki

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Zbąszynek

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Zbąszynek w 2017 r.
 
Zakończyła się  realizacja zadania dotowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek". W ramach zadania zdemontowanych i unieszkodliwionych zostało 4310,95 m2 płyt azbestowych o wadze 56,57 Mg. Zebrano od mieszkańców i unieszkodliwiono 2299,87 m2 płyt azbestowych o wadze 30,57 Mg. Łącznie z terenu Gminy Zbąszynek usunięto i unieszkodliwiono 87,14 Mg wyrobów zawierających azbest. Z 34 posesji usunięto azbest z demontażem, a z 23 posesji odebrano już zdemontowany azbest. Całkowita wartość zadania wyniosła 34 413,20 zł.
 
Dlaczego azbest jest szkodliwy dla zdrowia?
W naszej gminie, jeszcze w wielu gospodarstwach domowych pokrycia dachowe zawierają niebezpieczny związek – azbest. Powszechnie zwany „eternit” kryje w sobie właśnie ten rodzaj szkodliwego dla naszego zdrowia związek. Z pozoru wydaje się on nieszkodliwy i nie zagrażający naszemu życiu, lecz jak powszechnie się mówi: „diabeł tkwi w szczegółach”.
Obecnie azbest zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi.
Gdy człowiek oddycha powietrzem zanieczyszczonym jego włóknami, docierają one do płuc, skąd już nie da się ich usunąć. Ich szkodliwe działanie może się ujawnić nawet po wielu latach, np. nowotwory mogą rozwijać się 20–30, a nawet 50 lat od momentu narażenia organizmu na wdychanie włókien azbestu. Im więcej jest włókien azbestu w powietrzu, którym się oddycha, tym większe ryzyko zachorowania na choroby, które może on wywołać – z ich powodu każdego roku na świecie umiera ok. 100 tysięcy osób.
Włókna azbestu mogą przedostawać się do powietrza w następstwie:
 • korozji płyt azbestowo-cementowych,
 • uszkodzeń mechanicznych związanych z rozbiórką obiektów i demontażem materiałów zawierających azbest (łamanie, rozbijanie, kruszenie). Oprócz pokryć dachowych mogą to być izolacje, ścianki ogniotrwałe oraz części instalacji elektrycznych i ciepłowniczych.
Azbest jest zaliczany do substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Jego działanie rakotwórcze zostało uznane dopiero w latach 80. ubiegłego wieku. Szczególna szkodliwość azbestu nie wynika z jego składu chemicznego – przyczyna szkodliwości tkwi w jego włóknistej strukturze.
Szkodliwość włókien azbestowych zależy od ich średnicy i długości. Większe włókna nie są tak szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych, skąd są usuwane przez rzęski. Włókna bardzo drobne usuwane są przez system odpornościowy. Najbardziej niebezpieczne są włókna długie (>5 μm), ale cienkie (do 0,01 μm). Przenikają one do płuc i wbijają się w nie i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują następujące schorzenia:
 • pylicę azbestową (azbestozę),
 • raka płuc, raka oskrzeli,
 • międzybłonniaka opłucnej albo otrzewnej.
Włókna azbestu przedostają się do powietrza atmosferycznego w wyniku korozji materiałów, znacznie przyspieszanej przez „kwaśne deszcze” i inne chemiczne zanieczyszczenia powietrza, jak i działalność człowieka – niewłaściwe składowanie odpadów azbestowych na tzw. „dzikich wysypiskach”. Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Zagrożenie ze strony azbestu jest przez ludzi bagatelizowane ze względu na mikroskopijną wielkość włókien (niewidoczne dla ludzkiego oka) oraz długotrwały i utajony rozwój choroby.
Według Państwowego Zakłady Higieny każdy kontakt z azbestem może być niekorzystny i należy go unikać, chociaż nie musi on wywołać skutków chorobowych. Możliwość kontaktu z azbestem należy zatem ograniczyć do minimum.
Jedynym sposobem wykluczenia niebezpieczeństwa związanego z azbestem jest jego stopniowe i systematyczne usuwanie z naszego środowiska i zachowanie przy tym zasad bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH!

OGŁOSZENIE
Urząd Miejski w Zbąszynku informuje, że na terenie Gminy Zbąszynek odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych wysegregowanych z odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych (zbiórka nie dotyczy podmiotów gospodarczych).
 
Odpady należy wystawić bezpośrednio przed swoje posesje tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych do godziny 6:00 w dniu zbiórki.
 • 26 września 2017 r. sołectwa: Chlastawa, Dąbrówka Wielkopolska, Kosieczyn,    Kręcko, Rogoziniec
 • 27 września 2017 r. miasto Zbąszynek
Odpady wystawione po tym terminie nie będą odbierane.
ODPADY WIELKOGABARYTOWE – wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na odpady niesegregowane.
 1. meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, wersalki, fotele, itp.),
 2. elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, kołdry, pierzyny, poduszki, walizki, torby podróżne, lampy i żyrandole bez żarówek, obudowy sprzętu elektronicznego, itp.),
 3. armatura sanitarna (umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, sedesy, itp.),
 4. ramy okienne, meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych),
 5. sprzęt sportowy (rowery, narty, sanki, sprzęt do ćwiczeń, itp.),
 6. wózki i chodziki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów,
 7. duże odpady plastikowe (doniczki, skrzynki, czyste wiaderka, itp.).
Podczas zbiórki nie będzie odbierany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne (farby, lakiery, kleje, oleje, smary, środki ochrony roślin itp. oraz opakowania po tych odpadach), odpady ogrodowe (gałęzie, liście, trawa, itp.), odpady remontowe (gruz budowlany, wata szklana, papa, styropian,  itp.), części pochodzące z rozbiórki pojazdów samochodowych (zderzaki, konsole, deski rozdzielcze, itp.), zużyte opony oraz inne odpady komunalne.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do możliwości wystawienia odpadu prosi się o kontakt z Referatem Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, pod numerem (68) 3849140 wew.39.

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

                             Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
                                     do właścicieli i zarządców budynków
                w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.
W roku 2016 odnotowano 14.266 od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 238 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 636 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2017].Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem. W sezonie ogrzewczym od 1 września 2015 do 31 marca 2016 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 4.685 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2903 osób poszkodowanych i 61 ofiar śmiertelnych.
Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2017].Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.           
Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej   kontroli oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada  bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych  warunków  ubezpieczenia domu.   Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną
                                                          ZAPROŚ KOMINIARZA!
      Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290).
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.   (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).
Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie. Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:
 1)  od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu,
      jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
 2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt. 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
 3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt. 1 — co najmniej raz
     na 6 miesięcy.
 4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika
     z warunków użytkowych.(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
     7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
     i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).
 
W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. 

Ogłoszenie dotyczące realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Załączniki

Zostań policjantem, wstąp w szeregi!

Masz poczucie, że chcesz w życiu robić coś pożytecznego, wyjątkowego? Czujesz potrzebę pomagania i chronienia innych? Lubuska policja ogłasza kolejny dobór w swoje szeregi. Ty też możesz zostać policjantem. Chciałbyś być jednym z policjantów Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie? Teraz masz szansę na zrealizowanie  swojej zawodowej przyszłości. Pewność zatrudnienia, stały dochód a także wpływ na osobisty rozwój i ścieżkę kariery zawodowej poprzez szkolenia i edukację, to niewątpliwie atuty tej pracy. Jednak to nie wszystko. Służba w Policji to ludzie i kontakt z nimi, to ruch i dynamiczna akcja. Tu nie ma monotonii. Każdego dnia można spotkać niepotykane dotąd sytuacje. Jak zostać policjantem?  Możesz to sprawdzić zaglądając na  stronę lub odwiedzając Komendę Powiatową Policji w Świebodzinie. Więcej informacji na stronie KPP w Świebodzinie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria filmów: KPP Świebodzin (1)

Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia Miłośników Kultury Dąbrowieckiej w Dąbrówce Wielkopolskiej

Załączniki

Konsultacje społeczne w zakresie potrzeb informacyjnych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Konsultacje społeczne dotyczące spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021
(17 listopada 2016 r. – 16 stycznia 2017 r.)
Szanowni Państwo,
W 2021 roku odbędzie się kolejna edycja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.
Chcąc przygotować się do realizacji tego ważnego zadania, Główny Urząd Statystyczny przeprowadza konsultacje społeczne dotyczące zakresu informacji, które będą zbierane w przyszłym spisie powszechnym. Państwa udział w konsultacjach jest niezwykle istotny, ponieważ zebrane opinie pomogą w zaprojektowaniu badania tak, aby jego wyniki w jak największym stopniu odpowiedziały na zgłaszane potrzeby.
Udział w konsultacjach polega na wypełnieniu kwestionariusza online, dostępnego na stronie internetowej GUS  http://konsultacje-spis-2021.stat.gov.pl  oraz urzędów statystycznych.
Ankietę  można wypełniać do 16 stycznia 2017 r.
Zapraszamy do udziału w konsultacjach.
czytaj dalej

Ogłoszenie Burmistrza Zbąszynka z 23 grudnia 2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadani publicznych w 2017 roku (0/0)

Co czwarty Polak błędnie myśli, że czad można rozpoznać po zapachu lub dymie. Rusza kampania społeczna „Czad i ogień. Obudź czujność”

Co czwarty Polak błędnie myśli, że czad można rozpoznać po zapachu lub dymie. Rusza kampania społeczna „Czad i ogień. Obudź czujność”
 
Z badań zleconych przez MSWiA wynika, że świadomość na temat czadu i zagrożenia pożarowego jest niska  -  powiedział podczas konferencji prasowej rozpoczynającej kampanię społeczną pod hasłem „Czad i ogień. Obudź czujność” minister Mariusz Błaszczak.
Według tych badań 41% Polaków twierdzi, że potrafi rozpoznać czad. Niepokojące  jest to, że aż co czwarty Polak myśli, że czad można poznać po zapachu lub po dymie. Warto więc ciągle przypominać, że czad jest bezwonny i bezbarwny. Tylko co piąty Polak wie, że czad można wykryć za pomocą specjalnych czujników.
 
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Czad i ogień

1 2 3 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

 • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
 • Herb miasta partnerskiego - Bedum
 • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
         Godziny pracy:
         poniedziałek           7.30 - 17.00
         wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
         piątek                       7.30 - 14.00
 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego